Oi Tsuki

 

Gyaku Tsuki

 

Uraken Uchi

 

Mae Geri Kekomi (Calcio con spinta)

 

Mae Geri Keage (Calcio Frustato)

 

Yoko Geri Keage

 

Yoko Geri Kekomi

 

Mawashi Geri

 

Ushiro Geri